Individuele therapie

In individuele gesprekstherapie maken we ruimte om op een veilige manier stil te staan bij wat moeilijk loopt. In respect en vertrouwen begeleidt de therapeut je naar het verdiepen van jouw ervaring. Zo ga je van binnenuit beter begrijpen wat de problemen veroorzaakt of in stand houdt.

Een beter begrip is een belangrijk therapeutisch doel omdat het je namelijk een beter zicht geeft op jouw sterktes, maar ook op valkuilen of destructieve patronen. Je ontdekt nieuwe wegen om de kracht in jezelf te hervinden, om te aanvaarden en te veranderen, om te verwerken en te groeien.

Het tarief voor een individueel gesprek bedraagt 50€ en duurt ongeveer 60 minuten.

Individuele therapie voor kinderen en jongeren

Ondanks dat we bij het begeleiden van kinderen en jongeren het zeer belangrijk vinden om met het hele gezin te werken, is het voor sommige problematieken aangewezen om (eerst) individueel met het kind aan de slag te gaan.

Tijdens de eerste sessies wordt er uitgebreid tijd gemaakt om kennis te maken met het kind.. Dit gebeurt op verschillende manieren (gesprek, creatieve technieken, spellen, …) en steeds in afstemming met de sterktes en noden van het kind. Daarnaast wordt de aanmeldingsproblematiek ruimer verkend.

Vaak brengt de verkenningsfase nieuwe inzichten voort, wat leidt tot een beter begrip van ieders noden. Na deze beginfase gaan we samen met de ouders en het kind kijken wat er verder nodig is en nemen we deze nieuwe inzichten mee in ons zoekproces. Ook bij een langdurig individueel traject gebeurt er regelmatig een terugkoppeling met de ouders.

Het tarief voor een individuele begeleiding van een kind of een jongere bedraagt 50€ en duurt ongeveer 60 minuten.

Relatietherapie

Wanneer partners elkaar niet kunnen bereiken.... Wanneer ze geen gemeenschappelijke taal meer vinden om zich met elkaar te verbinden. Wanneer de communicatie alleen nog maar gebeurt via verwijten en harde woorden. Wanneer elke partner op zijn eilandje leeft en er allleen nog maar plaats is voor gevoelens van verlatenheid, gekwetstheid en eenzaamheid. Dan kan koppel- of relatietherapie hierin een mogelijk perspectief bieden.

In deze therapievorm luistert de therapeut naar het verhaal van beide partners waarbij er voldoende aandacht geschonken wordt aan ieders’ waarheid en beleving. Hij tracht ruimte te bieden om in alle veiligheid en op een niet-veroordelende manier je kwetsuren te leren benoemen naar je partner. Vervolgens zoekt hij samen naar vastgeroeste patronen die jullie gevangen houden in een negatieve spiraal onbegrip en wederzijds kwetsen. Door deze patronen te leren herkennen en benoemen, kunnen jullie een gemeenschappelijke taal vinden om terug te verbinden en zich opnieuw geborgen en gedragen te voelen door de ander.

Het tarief voor een koppelgesprek bedraagt 60€ en duurt ongeveer 90 minuten.

Gezinstherapie

Om de zorg rond je kind goed te kunnen begrijpen, vinden we het belangrijk om zowel je kind als zijn/haar gezin te leren kennen. Tijdens gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om samen met jullie stil te staan bij de zorgen die iemand uit jullie gezin zich maakt. Als gezin kan je immers met verschillende dingen geconfronteerd worden: een bepaalde levensgebeurtenis die een invloed heeft op jezelf en/of je gezin, zorgen m.b.t. de opvoeding van je kinderen, schoolproblemen, verandering van gezinssamenstelling, … .

Bij aanvang van de gezinstherapie zal de therapeut eerst met jullie kennismaken. De therapeut maakt ruimte voor ieders beleving, probeert ieders stem aan bod te laten komen en wil begrijpen welke zorgen jullie naar hier brengen. Ook tijdens de verdere gesprekken wordt er samen nagedacht en gepraat worden over wat jullie als gezin bezighoudt. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de krachten en de eigen mogelijkheden van jullie als gezin. We trachten de communicatie en het onderling contact te verbeteren, zodat jullie er opnieuw in slagen om met jullie zorgen om te gaan en terug tevreden kunnen zijn met jullie gezinsleven. Er wordt gezocht naar een manier waarop ieder gezinslid actief kan deelnemen aan de gesprekken, o.a. door gebruik van ervaringsgerichte en creatieve methodieken.

Het tarief voor een gezinsgesprek bedraagt 60€ en duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Diagnostiek

Intelligentieonderzoek

In praktijk kan u terecht voor intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren. Een intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2 uur en kost 100€ (inclusief een beknopt verslag).

Indien dit onderzoek kadert binnen de vraag naar terugbetaling logopedie, dan volstaat het dat de logopedist ons op voorhand enkele gegevens bezorgd (naam, leeftijd, geboortedatum, schoolgegevens, specifieke problematieken, …). Het verslag zal achteraf aan u en aan de logopedist bezorgd worden.

Indien dit onderzoek kadert binnen een ruimere vraag, dan achten wij het zinvol om te starten met een intakegesprek. Op die manier kan er gekeken worden welke andere bezorgdheden er zijn en hoe wij daar op in kunnen spelen. Tijdens dit intakegesprek kan er besloten worden om naast het intelligentieonderzoek een belevingsonderzoek te plannen (zie hieronder). Voor het intakegesprek en de sessies van het belevingsonderzoek geldt het normale tarief (50€ voor een uur). Op het einde van het traject wordt er een verslag gemaakt met onze bevindingen.

Belevingsonderzoek

Soms zijn er bezorgdheden rond een kind zonder dat er concrete hypotheses zijn over de oorzaak van het huidig functioneren. Wanneer er gedacht wordt aan effect van cognitieve aspecten, kan een intelligentieonderzoek hierbij extra informatie geven (zie hierboven). Wanneer men vermoedens heeft van invloeden van de emotionele belevingswereld van het kind, kan een belevingsonderzoek hier duidelijkheid in brengen.

Tijdens een belevingsonderzoek wordt er getoetst met welke dingen uw kind momenteel bezig is, hoe hij/zij omgaat met emoties, welke dingen hij/zij belangrijk vindt, hoe hij/zij naar zichzelf kijkt, … De focus van een belevingsonderzoek kan samen bepaald worden tijdens het intakegesprek. Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel sessies daarvoor nodig zijn.

Het tarief per sessie van het belevingsonderzoek is 50€ (voor een uur). Na afronding van het belevingsonderzoek worden de gegevens samengevat in een verslag, aangevuld met eventuele adviezen voor verdere hulpverlening en aanpak.

Supervisie

Supervisie is een methode om je professioneel handelen en interacties met cliënten en collega’s nauwgezet onder de loep te nemen. Je leert tijdens supervisiegesprekken vanuit een helikopterstandpunt naar jezelf te kijken. Hoe denk je, handel je en voel je je in diverse situaties… Dat is de focus tijdens supervisiebijeenkomsten.

Vanuit deze reflectieve afstand ontwikkel je nieuwe ziens- en handelwijzen en zet je stappen naar verdere professionele - en persoonlijke groei. Daarnaast geeft supervisie je de mogelijkheid om je klinische (gespreks-) vaardigheden en competenties verder te ontplooien

Belangrijk is dus dat je als supervisant gemotiveerd en bereid bent om je open te stellen voor zelfreflectie en feedback, zodat je optimaal de kans benut om te leren over jezelf.

De supervisors van Balans ondersteunen en faciliteren dit intense ontwikkelingsproces met professionaliteit, deskundigheid en zorg. Zij volgden hiervoor tal van vormingen en opleidingen, en hebben ruime klinische werkervaring in verschillende werkcontexten en met diverse cliëntgroepen.

Je kan in supervisie komen in kader van je professionele deskundigheidsbevordering, maar ook om bewust en zorgzaam met je (kwetsbare) positie als hulpverlener te leren omgaan. Verder kan supervisie ook een plaats nemen in kader van een therapie-opleiding.

Het tarief voor supervisie bedraagt 60€ en duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.